• office
  • office
  • office

Logo Design – 108 HILL

108 HILL ເປັນອາຄານສຳລັບເຊົ່າເພື່ອໃຊ້ເປັນຫ້ອງການ (office) ແລະອີກເຄິ່ງຫນຶ່ງແມ່ນຫ້ອງສຳລັບພັກເຊົາ (apartment)

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ