ASEAN Sustainable Tourism Award

Logo Design – ASEAN Sustainable Tourism Award

ASEAN Sustainable Tourism Award ແມ່ນໂຄງການປະກວດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຢົງ ຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ໂດຍທີ່ ປະເທດລາວໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ເປັນ ເຈົ້າພາບອອກແບບໂລໂກ້ ຕົວໂລໂກ້ສາມາດແນມອອກໄດ້ສາມລະດັບຄື ຫນຶ່ງພາບລວມເປັນດອກໄມ້ ສອງແຕ່ລະກີບຂອງດອກເປັນໃບໄມ້ ແລະສາມລາຍຂອງໃບໄມ້ເປັນກິ່ງກ້ານຂອງຕົ້ນໄມ້ ສ່ວນແຕ່ລະສີມີຄວາມຫມາຍດັ່ງນີ້

  • ຂຽວ ສື່ເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ຟ້າ ສື່ເຖິງການຄຸ້ມຄອງ
  • ມ່ວງ ສື່ເຖິງວັດທະນະທຳ
  • ສົ້ມ ສື່ເຖິງສັງຄົມ
  • ເຫລືອງ ສື່ເຖິງເສດຖະກິດ
 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ