Better World Pets

  • Package Design - Better World Pets package ສັດລ້ຽງ
  • Package Design - Better World Pets package hinged frame ສັດລ້ຽງ
  • Package Design - Better World Pets package solid frame ສັດລ້ຽງ

Package Design – Better World Pets ຂອບຮູບ ສັດລ້ຽງ

ສິນຄ້າ ສັດລ້ຽງ Better World Pets ແບຣນຜະລິດຕະພັນສຳລັບ ຫມາ ໂດຍສະເພາະເຊັ່ນ: ເບາະນອນ ຄອກຜ້າໃບ ເປັນຕົ້ນ. ສຳລັບໂປຣເຈັກນີ້ແມ່ນ ກ່ອງສຳລັບໃສ່ຂອບຮູບ ສັດລ້ຽງ ມາພ້ອມຊ່ອງເກັບຮອຍຕີນ ທີ່ເຮັດຈາກການປ້ຳຕີນສັດລ້ຽງ ຂອງທ່ານລົງ ດິນສັງເຄາະ. ສິນຄ້າມີສອງປະເພດ ແບບຂອບປົກກະຕິ ແລະ ແບບຂອບພັບ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ