Champa Meuanglao

  • ຈຳປາເມືອງລາວ
  • ຈຳປາເມືອງລາວ
  • ຈຳປາເມືອງລາວ

Logo Design – Champa Meuanglao

ຈຳປາເມືອງລາວ ເປັນວາລະສານປະຈຳສາຍການບິນ Lao Airlines ໄດ້ຮັບການອອກແບບຄືນໃຫມ່ທັງຫມົດ ທັງໂລໂກ້ ແລະ ການຈັດວາງເນື້ອໃນຕົວ ວາລະສານ ໂດຍທີ່ໂລໂກ້ຖືກອອກແບບ ໃຫ້ຄວາມອ່ອນຊ້ອຍມີເປັນລາວ ປະສົມກັບຄວາມເປັນສາກົນ ຂອງຮູບແບບການອອກແບບພາຍໃນຫນັງສື

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ