Logo Design – CS Lighting

CS Lighting ເປັນແບຣນຂອງຄົນລາວ ຈັດຈຳຫນ່າຍຫລອດໄຟ LED ແບບປະຢັດພະລັງງານ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ