Hamburger Brotchen

Hamburger

Package Design – Hamburger Brotchen

Hamburger Brotchen ແບຣນເຂົ້າຫນົມປັງ ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ມີໃຫ້ເລືອກທັງຫມົດ 4 ແບບ Classic Sesam, Brioche, Vollkorn ແລະ Roggen

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ