Heathfield International School

  • school
  • school
  • school
  • school
  • school
  • school
  • school

Media Design – Heathfield International School Vientiane

Heathfield International School ແມ່ນໂຮງຮຽນນານາຊາດຈາກປະເທດອັງກິດ ເຊິ່ງທີ່ເປີດໃນວຽງຈັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຫລັກສູດອັນດຽວກັນກັບຂອງປະເທດອັງກິດ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ