Kindersen Raleigh & Associates

ການລົງທຶນ

Logo Design – Kindersen Raleigh & Associates

Kindersen Raleigh & Associates (KRA) ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານ ການລົງທຶນ ກົນລະຍຸດ ການເງິນ ແລະການຕະຫລາດ ໃນຫລັກໆ 4 ປະເທດໄດ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ ລາວ ມຽນມາ ແລະຫວຽດນາມ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ