• Typeface Design - Lao Font DSN Bank 1
  • Typeface Design - Lao Font DSN Bank 2

Typeface Design – Lao Font DSN Bank

Concept:

ຕ້ອງການອອກແບບໃຫ້ເປັນ font ທີ່ມີຄວາມສົດໃສ ມີຊີວິດຊີວາ ມາດຫລໍ່ ສະອາດສະອ້ານ ມີຄວາມຫນາ ເຫມາະກັບການໃຊ້ ພາດຫົວຂໍ້ ທີ່ຊວນໃຫ້ຄຶກຄື້ນ ກະຕູ້ນໃຫ້ ຕື່ນຕົວ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ