• Typeface Design - Lao Font DSN Kingdom 1
  • Typeface Design - Lao Font DSN Kingdom 2

Typeface Design – Lao Font DSN Kingdom

Concept:

ມີຕົ້ນແບບມາຈາກ ຕົວຫນັງສື ໃນປ້າຍຊື່ບ້ານໆຫນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ Lao Font ຕົວນີ້ ຖືກອອກແບບ ໃຫ້ມີລັກສະນະ ຮູບແບບ ບູຮານຮ່ວມສະໄຫມ ເຫມາະໃຊ້ສື່ເຖິງ ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມ ທີ່ຕ້ອງປັບຕົວ ເຂົ້າກັບຍຸກປັດຈຸບັນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ