• Typeface Design - Lao Font DSN Premium 1
  • Typeface Design - Lao Font DSN Premium 2

Typeface Design – Lao Font DSN Premium

Concept:

ຟອນລາວຕົວນີ້ ແມ່ນແກະຈາກ ອັກສອນລາຕິນ ທີ່ມີຕິ່ງ (serif font) ເຊິ່ງເປັນອັກສອນຮູບແບບເກົ່າ. ລັກສະນະທີ່ໄດ້ ຈຶ່ງເບິ່ງມີຄວາມເປັນຕາເວັນຕົກ ໃນແບບທີ່ຫລູຫລາ premium.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”