• Typeface Design - Lao Font DSN Vientiane 1
  • Typeface Design - Lao Font DSN Vientiane 2

Typeface  Design – Lao Font DSN Vientiane

Concept:

ເປັນອັກສອນລາວ ທີ່ຈີກອອກຈາກຮູບແບບເກົ່າໆ ທຸກປະການ ຕ້ອງການນຳສະເຫນີ ຄວາມໃຫມ່ ຄວາມສົດ ທາງການສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສະໄຫມ. ໃນ Lao font ຊຸດນີ້ ປະກອບມີ 3 ນ້ຳຫນັກ ເຫມາະໃຊ້ງານໄດ້ຫລາກຫລາຍ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ