MICE Book

Next post
Prev post

Book Design – MICE Guide to Laos

MICE ຫລື Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions ແມ່ນຄູ່ມືສຳລັບພາກທຸລະກິດ ທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາ ໂຮງແຮມ ຫລືຣີສອດ ເພື່ອໃຊ້ຈັດປະຊຸມ ສຳມະນາ ລວມໄປເຖິງງານຈັດສະແດງຕ່າງໆ ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການ GIZ ປະຈຳລາວ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ