Milky Farm Brand

  • Brand Design - Milky Farm logo blue
  • Brand Design - Milky Farm logo white
  • Brand Design - Milky Farm package

Brand Design – Milky Farm

Milky Farm ເປັນແບຣນນົມສົດ UHT ຈາກບໍລິສັດໃນປະເທດ Netherlands ຜະລິດສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຈາກນົມ ສົ່ງອອກຂາຍໄປທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງ milky farm ແມ່ນມີ ເປົ້າຫມາຍຕະຫລາດ ໃນປະເທດຈີນ.

Brand Feeling:

  • – Healthy
  • – Natural
  • – Pure
  • – Fresh
  • – Clean
  • – Nutritional
 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ