School Yearbook

  • Graphic Design - School Yearbook 1
  • Graphic Design - School Yearbook 2
  • Graphic Design - School Yearbook 3
  • Graphic Design - School Yearbook 4
  • Graphic Design - School Yearbook 5
  • Graphic Design - School Yearbook 6
  • Graphic Design - School Yearbook 7

Graphic Design – School Yearbook

ປຶ້ມອະນຸສອນ (School Yearbook) ນີ້ເປັນຜົນງານການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສະຕູດິໂອຖ່າຍຮູບ Famous Lighting ປຶ້ມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ເກັບຮວມຮວບ ຮູບ ພ້ອມຂໍ້ມູນ ນັກຮຽນ ຫລື ນັກສຶກສາ ປະຈຳປີສຸດທ້າຍຂອງສະຖານສຶກສາ. theme ຂອງແຕ່ລະເຫລັ້ມ ກໍຈະປ່ຽນໄປຕາມ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄະນະນັ້ນໆ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”