School Yearbook

  • Graphic Design - School Yearbook 1
  • Graphic Design - School Yearbook 2
  • Graphic Design - School Yearbook 3
  • Graphic Design - School Yearbook 4
  • Graphic Design - School Yearbook 5
  • Graphic Design - School Yearbook 6
  • Graphic Design - School Yearbook 7

Graphic Design – School Yearbook

ປຶ້ມອະນຸສອນ (School Yearbook) ນີ້ເປັນຜົນງານການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ສະຕູດິໂອຖ່າຍຮູບ Famous Lighting ປຶ້ມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ເກັບຮວມຮວບ ຮູບ ພ້ອມຂໍ້ມູນ ນັກຮຽນ ຫລື ນັກສຶກສາ ປະຈຳປີສຸດທ້າຍຂອງສະຖານສຶກສາ. theme ຂອງແຕ່ລະເຫລັ້ມ ກໍຈະປ່ຽນໄປຕາມ ສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄະນະນັ້ນໆ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ