Sengdara Fitness

  • Sengdara
  • Sengdara
  • Sengdara
  • Sengdara

Brand Design – Sengdara Fitness

ແສງດາຣາ ຟິຕເນສ (Sengdara Fitness) ແບຣນຍິມຄຸນນະພາບສູງ ໂດຍທີ່ການອອກແບບໃຫມ່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນປັບໃຫ້ມີຄວາມເປັນ sport ຫລາຍຂຶ້ນ ເບິ່ງທັນສະໄຫມ ແລະຍັງຄົງຄວາມ premium ໄວ້ດັ່ງເດີມ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ