Sunsilk CO-CREATIONS

Graphic Design - Sunsilk billboard

Graphic Design – Sunsilk CO-CREATIONS

ດ້ວຍເຫດຜົນທາງຂໍ້ກົດຫນົດ ໂຄສະນາ Sunsilk CO-CREATIONS ຊຸດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ ນາງແບບຄົນລາວ ລວມຮ່າງກັບ ນາງແບບຄົນໄທ ທີ່ເປັນຕົ້ນແບບເດີມຢູ່ແລ້ວ. ການ retouch ໃຫ້ຫນ້າ ນາງແບບ ອອກມາເບິ່ງເຄິ່ງໆກາງໆ ລະຫວ່າງ ຕົ້ນແບບ ກັບ ບຸກຄົນໃຫມ່ ນັບເປັນຄວາມທ້າທາຍຫນຶ່ງ ຂອງງານໂຄສະນາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ