• Graphic Design - Tasto FIT booth
  • Graphic Design - Tasto FIT truck

Graphic Design – Tasto FIT

Tasto FIT ຄືການສ້າງແບຣນ ເພື່ອປ່ຽນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຄືນໃຫມ່ ໂດຍການສ້າງມັນຝຣັ່ງຈືນ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກແຕ່ກ່ອນ ດ້ວຍການໃຊ້ນ້ຳມັນ ຮຳເຂົ້າ ໃນຂະບວນການຈືນ ເຊິ່ງຖືເປັນໄຂມັນທີ່ດີກວ່າປະເພດອື່ນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ