• Graphic Design - TCF Campaign poster
  • Graphic Design - TCF Campaign stage backdrop
  • Graphic Design - TCF Campaign photo backdrop
  • Graphic Design - TCF Campaign share

Graphic Design – ດື່ມບໍ່ຂັບ

Key visual ດື່ມບໍ່ຂັບ ອອກແບບ ໃຫ້ກັບ ຫ້ອງການກອງທຶນຄວບຄຸມຢາສູບ (Tobacco Control Fund) ໃຊ້ໃນງານ ການລົນນະລົງ ໃຫ້ລົດເລີກການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ໂດຍສະເພາະຕອນທີ່ ຕ້ອງຂັບຂີ່ພາຫະນະ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ