• Graphic Design - Vaseline Men billboard
  • Graphic Design - Vaseline Men magazine advertisement
  • Graphic Design - Vaseline Men advertorial
  • Graphic Design - Vaseline Men j-flag

Graphic Design – Vaseline Men

Key visual ສຳລັບ Vaseline Men ຊຸດນີ້ແມ່ນ ອີງຈາກຂອງຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງການໃຫ້ ນາຍແບບມີຄວາມເປັນສາກົນ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຄົນລາວ ຈຶ່ງເລືອກໃຊ້ ນາຍແບບຄົນລາວ ທີ່ເປັນລູກຊອດແທນ. ສື່ໂຄສະນາສຳລັບ ວາສລີນ ເມນ ເຊັດນີ້ປະກອບມີ ປ້າຍໂຄສະນາ ໂຄສະນາເທິງວາລະສານ ເຈແຟລັກ ແລະ ບົດຄວາມໂຄສະນາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ