Vientiane Bus Map

Brochure Design – Vientiane Bus Map

ແຜນທີ່ລົດເມນະຄອນຫລວງສະບັບສຳລັບສົ່ງເສີມ ໃຫ້ຄົນລາວນຳໃຊ້ລົດເມນະຄອນຫລວງໃຫ້ຂາຍຂຶ້ນ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ