Vientiane City 2

  • vientiane
  • vientiane
  • vientiane

Media Design – Vientiane City 2

Vientiane City 2 ແມ່ນໂຄງການບູລະນະ ບໍລິການ ລົດເມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຄືນໃຫມ່ ທັງເສັ້ນທາງເດີນລົດ ການບໍລິການຂອງພະນັກງານ ລວມທັງສື່ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກ ອົງການ JICA

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ