Creative House

Designix Studio (ເດສິກນິກ ສະຕູດິໂອ) ມີທີ່ມາຈາກຄຳ 2 ຄຳ ຄືຄຳວ່າ Design ກັບຄຳວ່າ Phoenix ເມື່ອລວມກັນແລ້ວ ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ການອອກແບບທີ່ຢູ່ເຫນືອກາລະເວລາ ເຊິ່ງເປັນ ຄຸນສົມບັດທີ່ດີອັນຫນຶ່ງ ຂອງວຽກ ອອກແບບ. ສ່ວນການອ່ານບໍ່ກົງກັບສຽງເດີມແມ່ນ ການສະແດງອອກທາງຄວາມຄິດສ້າງສັນ (creative) ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ຕໍ່ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ.

ພວກເຮົາ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍ ຜູ້ປະກອບການ ອິດສະຫລະ ທີ່ກຽມຕົວຈະເປັນບໍລິສັດໃນໄວໆນີ້ ດ້ວຍຄວາມຄ່ອງຕົວດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຫມາະສຳລັບ ທຸກຂະຫນາດທຸລະກິດ ທີ່ຕ້ອງການເສີມຄວາມແຂງແຮງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນທາງການຄ້າ. ສະຕູຯນີ້ ພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ພ້ອມຄຳປຶກສາທາງການ ອອກແບບ ຕາມທີ່ຈະເຫມາະສົມ ກັບຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

Read my interview on 108 magazine