Logo Design - 108 Magazine

Logo Design – 108 Magazine

108 Magazine ແມ່ນຖືກປ່ຽນຮູບແບບ ມາຈາກ 108JOB ທີ່ເນັ້ນສະເຫນີເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບອາຊີບເປັນຫລັກ ແຕ່ໃນຮູບແບບປັດຈຸບັນ ສະເຫນີເນື້ອຫາຫລາກຫລາຍຂຶ້ນ. ໂລໂກ້ໃຫມ່ ຈຶ່ງສະທ້ອນ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ຂອງເນື້ອຫາວາລະສານ ແລະ ເຂົ້າກັບຄວາມຫມາຍ ຂອງສຳນວນຮ້ອຍແປດຯ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ