Typeface  Design – Lao Font DSN Pluto

Lao font ຫນຶ່ງໃນຊຸດອັກສອນລອຍຈັກກະວານ ມີແຈກຈາກກິດຈະກຳໃນກຸ່ມ GraphicME

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ