Vitamilk Contest Roadshow

  • Event Design - Vitamilk Contest Roadshow stage
  • Event Design - Vitamilk Contest Roadshow play area
  • Event Design - Vitamilk Contest Roadshow game zone
  • Event Design - Vitamilk Contest Roadshow photo

Event Design – Vitamilk Contest Roadshow

ກິດຈະກຳ Vitamilk Contest Roadshow ແມ່ນຈັດໄປຕາມ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ກ້າສະແດງອອກ ເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ມີ. ອົງປະກອບຂອງງານ ປະກອບມີ ເວທີຫລັກ ຂອງການສະແດງ ສວນເດັກຫລິ້ນ ສຳລັບຮັບຂອງແຈກ ແລະ ສະຫນາມເກມກິລາ ໃຫ້ເດັກໄດ້ມ່ວນ ກັບການອອກກຳລັງກາຍ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ