Rockin Cushions Logo

Logo Design - Rockin Cushions Logo

Logo Design – Rockin Cushions Logo

Rockin Cushions ເປັນແບຣນ handmade furniture ໃນແຄລິຟໍເນຍ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ທີ່ມີສິນຄ້າຫລັກເປັນ ຕັ່ງໂຍກ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຄຳວ່າ “rockin” ແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ rocking (chair) ນັ້ນເອງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”