Rockin Cushions Logo

Logo Design - Rockin Cushions Logo

Logo Design – Rockin Cushions Logo

Rockin Cushions ເປັນແບຣນ handmade furniture ໃນແຄລິຟໍເນຍ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ທີ່ມີສິນຄ້າຫລັກເປັນ ຕັ່ງໂຍກ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຄຳວ່າ “rockin” ແມ່ນມາຈາກຄຳວ່າ rocking (chair) ນັ້ນເອງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ