• Graphic Design - Bob Freeman billboard
  • Graphic Design - Bob Freeman Poster
  • Graphic Design - Bob Freeman tickets
  • Graphic Design - Bob Freeman J-flag
  • Graphic Design - Bob Freeman press

Graphic Design – Bob Freeman

ຫລັງຈາກເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ໃນວົງກວ້າງ ຈາກຄລິບແມວ ອັນໂດ່ງດັງ ເຮັດໃຫ້ ບ໊ອບ ຟຣີແມນ ມີໂອກາດໄດ້ສະແດງ Bob Freeman Talk Show ຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວ. ງານເທື່ອນີ້ແມ່ນມາໃນ theme ໂຮງລະຄອນ. ສື່ປະຊາສຳພັນ ປະກອບມີ ແຜ່ນໂຄສະນາ ປ້າຍໂຄສະນາ ເຈແຟລັກ ແລະ ງານຖະແຫລງຂ່າວ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ