• Graphic Design - Hiruscar Workshop leaflet
  • Graphic Design - Hiruscar Workshop poster
  • Graphic Design - Hiruscar Workshop photo

Graphic Design – Hiruscar Workshop

Hiruscar Workshop ເປັນກິດຈະກຳ ເສີມສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈ ພັດທະນາທັກສະ ບຸຄະລິກະພາບ ສຳລັບຫນຸ່ມສາວ ສະໄຫມໃຫມ່ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ຈັດໂດຍບໍລິສັດ DKSH ປະເທດລາວ. ສື່ປະຊາສຳພັນປະກອບມີ ແຜ່ນໂຄສະນາ ໃບປິວ ແລະທາງອອນລາຍ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ