• Logo Design - barcamp vientiane 3 logo
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 poster
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 j-flag
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 tag
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 facebook cover
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 t-shirt

Logo Design – barcamp vientiane 3

barcamp ແມ່ນງານໂຮມຊຸມນຸມຜູ້ຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ ອາຍຸ ເຊື້ອຊາດ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເປັນ ການແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກໆເລື່ອງລາວ ທີ່ຕົນເອງສົນໃຈ ທຸກຄົນສາມາດເປັນ ຜູ້ບັນຍາຍຫົວຂໍ້ໃດຫນຶ່ງ ຫລື ເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ຟັງ. ງານບາແຄັມແມ່ນ ຈັດຂຶ້ນທົ່ວທັງໂລກ ໃນຫນຶ່ງປະເທດ ກໍຈະມີງານບາແຄັມ ໄດ້ຫລາຍເມືອງ ຫລາຍເຂດ ທຸກຄົນເປັນທັງຜູ້ຈັດ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ