• Logo Design - barcamp vientiane 3 logo
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 poster
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 j-flag
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 tag
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 facebook cover
  • Logo Design - barcamp vientiane 3 t-shirt

Logo Design – barcamp vientiane 3

barcamp ແມ່ນງານໂຮມຊຸມນຸມຜູ້ຄົນ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ ອາຍຸ ເຊື້ອຊາດ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເປັນ ການແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກໆເລື່ອງລາວ ທີ່ຕົນເອງສົນໃຈ ທຸກຄົນສາມາດເປັນ ຜູ້ບັນຍາຍຫົວຂໍ້ໃດຫນຶ່ງ ຫລື ເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ຟັງ. ງານບາແຄັມແມ່ນ ຈັດຂຶ້ນທົ່ວທັງໂລກ ໃນຫນຶ່ງປະເທດ ກໍຈະມີງານບາແຄັມ ໄດ້ຫລາຍເມືອງ ຫລາຍເຂດ ທຸກຄົນເປັນທັງຜູ້ຈັດ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”