Bob Freeman Show

  • Event Design - Bob Freeman Show stage
  • Event Design - Bob Freeman Show photo backdrop
  • Event Design - Bob Freeman Show ticket sale
  • Event Design - Bob Freeman Show photo

Event Design – Bob Freeman Show

Bob Freeman Show ຖືເປັນການສະແດງ stand-up comedy ລາຍທຳອິດໃນປະເທດລາວ. ຈາກການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຄັ້ງທຳອິດ ເຮັດໃຫ້ຄັ້ງທີ 2 ຂອງງານນີ້ ມີຄວາມພິເສດກວ່າຄັ້ງກ່ອນ ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ ສື່ປະຊາສຳພັນ ສະຖານທີ່ຈັດ ລະບົບຂາຍບັດ ລາຄາບັດກໍມີຫລາຍລະດັບ ແລະ ສູງຂຶ້ນ ລວມທັງມີ ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ລາຍໃຫຍ່ ນັ້ນກໍຄືກາເຟດາວ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ