POND’S BB Cream

  • Graphic Design - POND'S BB Cream billboard
  • Graphic Design - POND'S BB Cream magazine advertisement

Graphic Design – POND’S BB Cream

POND’S Flawless White BB Cream ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຈາກ Unilever ເປັນຫນຶ່ງໃນຊຸດຜະລິດຕະພັນ ງາມຄົບສູດ ຈາກ POND’S. ໂຄສະນາ ຊຸດນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮ່ວມງານກັບ ນາງແບບທີ່ເປັນຄົນລາວເອງ. ສື່ໂຄສະນາ ຊຸດນີ້ປະກອບມີ ປ້າຍໂຄສະນາ ໂຄສະນາທາງວະລະສານ ບົດຄວາມໂຄສະນາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ

“ເພາະຮັກໃນການ ອອກແບບ ຈຶ່ງເຂົ້າໃຈການ ອອກແບບ ເປັນຢ່າງດີ”