POND’S BB Cream

  • Graphic Design - POND'S BB Cream billboard
  • Graphic Design - POND'S BB Cream magazine advertisement

Graphic Design – POND’S BB Cream

POND’S Flawless White BB Cream ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ຈາກ Unilever ເປັນຫນຶ່ງໃນຊຸດຜະລິດຕະພັນ ງາມຄົບສູດ ຈາກ POND’S. ໂຄສະນາ ຊຸດນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮ່ວມງານກັບ ນາງແບບທີ່ເປັນຄົນລາວເອງ. ສື່ໂຄສະນາ ຊຸດນີ້ປະກອບມີ ປ້າຍໂຄສະນາ ໂຄສະນາທາງວະລະສານ ບົດຄວາມໂຄສະນາ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ