Videostream360 Logo

  • Logo Design - videostream360 bright
  • Logo Design - videostream360 dark
  • Logo Design - videostream360 business card

Logo Design – videostream360

ນີ້ແມ່ນ ໂລໂກ້ ໃຫມ່ຂອງ videostream360 ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການ live streaming ດ້ວຍກ້ອງມຸມມອງ 360 ອົງສາ ແລະເທັກໂນໂລຢີ VR ຢູ່ເມືອງ Leipzig ຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ. ແນວຄວາມຄິດ ໃນການອອກແບບແມ່ນ ປ່ຽນເລກ 360 ໃຫ້ເປັນ icon ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຖ່າຍທອດສົດ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ