• Graphic Design - KAP Calendar 1-6
  • Graphic Design - KAP Calendar 7-12
  • Graphic Design - KAP Calendar desktop orange
  • Graphic Design - KAP Calendar desktop green

Graphic Design – KAP Calendar

KAP ເປັນບໍລິສັດນຳເຂົ້າ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ນ ຫລາຍຍີ່ຫໍ້ເຊັ່ນ ກະທິງແດງ ສະປອນເຊີ ແມນຊຳ ພຽວຣິຂຸ. ການສ້າງປະຕິທິນ KAP Calendar ເປັນການກະຈາຍຂໍ້ມູນ ເພື່ອການຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ໃນຕະຫລາດໄດ້ດີອີກທາງຫນຶ່ງ ເປັນຄວາມທ້າທາຍສຳລັບ ການອອກແບບ. Theme ຂອງປະຕິທິນແມ່ນ ຄວາມພ້ອມການກ້າວເຂົ້າສູ່ ປະຊາຄົມອາຊຽນ. ປະຕິທິນປະກອບມີທັງ ແບບແຂວນຝາ ແລະ ຕັ້ງໂຕະ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ