• ທີ່ຢູ່ອາໄສ
  • ທີ່ຢູ່ອາໄສ
  • ທີ່ຢູ່ອາໄສ
  • ທີ່ຢູ່ອາໄສ
  • ທີ່ຢູ່ອາໄສ
  • ທີ່ຢູ່ອາໄສ
  • ທີ່ຢູ່ອາໄສ

Brand Design – Crystal Flats

Crystal Flats ແມ່ນໂຄງການ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ລັກສະນະຊຸມຊົນໃນຮູບແບບສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ທັນສະໄຫມ ມີພື້ນທີ່ສ່ວນຮວມກາງ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຕັ້ງຢູ່ໃນ Bentonville ລັດ Arkansas ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ