Miraclelao Film Logo

Logo Design - Miraclelao Film logo

Logo Design – Miraclelao Film

Miraclelao Film ແມ່ນທີມຜະລິດຫນັງນ້ອງໃຫມ່ ຮູບເງົາເລື່ອງທຳອິດຈາກຄ້າຍນີ້ແມ່ນ “The Anniversary – ວັນຄົບຮອບ”. ມິຣາເຄີລລາວ ຟິມ ຄືຫນຶ່ງທຸລະກິດທີ່ຂະຫຍາຍ ອອກມາຈາກເຄືອ Miracle Lao Trading.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ