Sunsilk Perfect Straight

Graphic Design - Lao Typeface for Sunsilk Perfect Straight billboard

Graphic Design – Lao Typeface for Sunsilk

Sunsilk Perfect Straight ເປັນສູດຫນຶ່ງໃນ Sunsilk CO-CREATION ຜະລິດຕະພັນຈາກ Unilever. ໃນໂຄສະນາຊຸດນີ້ແມ່ນ ໄດ້ແກະອັກສອນ ຕາມລັກສະນະ ຕົ້ນສະບັບພາສາອັງກິດ ມາເປັນພາສາລາວ (Lao Typeface)

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ