• Graphic Design - Billboard
  • Graphic Design - Poster
  • Graphic Design - Shelf Talker
  • Graphic Design - Calendar
  • Graphic Design - Product Shelf
  • Graphic Design - Wobbler
  • Graphic Design - Kiosk

Graphic Design – Ovaltine Advertisement

Key visual graphic design ສຳລັບ Ovaltine ລາວປະຈຳປີ 2015 ໄດ້ຄອບຄົວຂອງໄກ່ໂອເວີແດນມາເປັນ presenter ພາຍໃຕ້ theme ຄອບຄົວສຸຂະພາບແຂງແຮງ ດ້ວຍໂອວັນຕິນທຸກເຊົ້າ. ສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຄສະນາທັງຫມົດ ປະກອບມີ ປ້າຍໂຄສະນາ ໂຄສະນາທາງວາລະສານ ຊຸດຖ້ານໃສ່ຕົວສິນຄ້າ ແຖບຕິດຕາມຖ້ານສິນຄ້າ ປະຕິທິນ ເຊິ່ງອອກແບບທັງຫມົດ ຈາກອົງປະກອບດຽວກັນ ລວມທັງ promotion poster ແລະ wobbler.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ