Women on Parade Logo

  • Logo Design - Hall of Fame Women on Parade white
  • Logo Design - Hall of Fame Women on Parade blue

Logo Design – Hall of Fame Women on Parade

Hall of Fame Women on Parade ແມ່ນງານສະຫລອງ ຄົບຮອບສະຕະວັດ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິສະຕີ ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນເມືອງ New York ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ. ໂລໂກ້ ແມ່ນການຮວມລະຫວ່າງ ຕົວອັກສອນ W ເຂົ້າກັບສັນຍາລັກ ຂີດລົງຄະແນນສຽງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ