Positioning The Lao PDR for a Digital Future

Book Design – Positioning The Lao PDR for a Digital Future

ບົດລາຍງານ ເລື່ອງດິຈິຕໍໃນປະເທດລາວ ຈາກອົງການ World Bank

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ