Samlane Jewelry Logo

  • Logo Design - ສຳລານ ໂພທິສານ white
  • Logo Design - ສຳລານ ໂພທິສານ black

Logo Design – Samlane Jewelry (ສຳລານ ໂພທິສານ)

ຫລັງຈາກກິດຈະການ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ຮ້ານຄຳ ສຳລານ ໂພທິສານ ກໍໄດ້ເລືອກສ້າງ ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າອັນໃຫມ່ ເຊິ່ງໃຊ້ລາຍດອກ ທີ່ມັກເປັນທີ່ນິຍົມ ໃນວົງການເຄື່ອງປະດັບ ຈາກຄຳ ເປັນສັນຍາລັກຫລັກຂອງແບຣນ. ການສ້າງການຮັບຮູ້ຂອງລູກຄ້າ ຕໍ່ສິນຄ້າຜ່ານແບຣນ ນັບເປັນເລື່ອງໃຫມ່ຫລາຍໃນລາວ ໂດຍສະເພາະ ໃນທຸລະກິດແບບຮ້ານຄຳ. ການຕັດສິນໃຈຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ Samlane Jewelry ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ດ້ານການສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ ຈາກລູກຄ້າ ທີ່ຖືວ່າເປັນສິ່ງຈຳເປັນຫລາຍ ຕໍ່ທຸລະກິດເຄື່ອງປະດັບ ລາຄາສູງ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ