umoja GOLD Logo

  • Logo Design - umoja GOLD white
  • Logo Design - umoja GOLD black
  • Logo Design - umoja GOLD business card

Logo Design – umoja GOLD

umoja GOLD ຄືແບຣນນ້ຳມັນບຳລຸງຜິວ ຄຸນນະສົມບັດ ຕໍ່ຕ້ານການເສື່ອມສະພາບ ຕາມໄວຂອງຜິວ ເຊິ່ງໄດ້ຈາກການສະກັດເມັດຖົ່ວ Macadamia ຈາກປະເທດ Guatemala. ແບຣນມີຄວາມຫລູ ແຕ່ຍັງຄົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງ ຜະລິດຕະພັນຈາກທຳມະຊາດ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ