Thanasup Promotion

  • Graphic Design - Thanasup Promotion billboard

Graphic Design – Thanasup Promotion

Thanasup ຮ່ວມກັບ Motor World ຈັດໂປຣໂມຊັນພິເສດ ຜ່ອນລົດຈັກທີ່ Motor World ນອກຈາກ ຈະໄດ້ຂອງແຖມ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍແລ້ວ ຍັງໄດ້ສິດໃນການຜ່ອນກັບ ທະນະຊັບ ດ້ວຍດອກເບ້ຍຕ່ຳພຽງແຕ່ 1.5% ເທົ່ານັ້ນ. ສື່ໃນການປະຊາສຳພັນ ປະກອບມີ ໂຄສະນາທາງຫນັງສືພິມ ປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ໂຄສະນາເທິງຫນ້າປົກວາລະສານ.

 

Clients

ລາຍນາມສ່ວນຫນຶ່ງ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ໄວ້ວາງໄຈ ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ
ຂອງຄວາມສຳເລັດ ດ້ວຍວຽກ ອອກແບບ